h02 h03 h04 h05 h06 h07 h08

STATUT AEROKLUBU KIELECKIEGO

TEKST JEDNOLITY STATUTU AEROKLUBU KIELECKIEGO

przyjęty po zmianach uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Aeroklubu Kieleckiego obradującym w dniu 11 lutego 2018 r.

 

Niniejszy statut jest statutem Aeroklubu Kieleckiego (dalej: „Aeroklub”). Polskie lotnictwo sportowe, skupione w Aeroklubie, jest trwałym elementem historii i kultury narodu. Dzięki zaangażowaniu społeczności lotniczej, dla której lotnictwo stało się pasją życia i służby, działalność Aeroklubu zdobyła wysokie uznanie w kraju i na arenie międzynarodowej. Aeroklub organizacja społeczna, spadkobierca pięknych tradycji wielu lotniczych pokoleń Polaków, pragnie wzbogacić te tradycje o nowe wartości.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Aeroklub Kielecki (dalej: „Aeroklub”) jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.
 2. W kontaktach międzynarodowych Aeroklub obok nazwy polskiej, może używać tłumaczenia nazwy w języku angielskim.

§ 2.

 1. Terenem działania Aeroklubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwego realizowania swych celów Aeroklub może także prowadzić działalność poza jej granicami.
 2. Siedzibą władz Aeroklubu jest miejscowość Masłów.
 3. Nazwa Aeroklubu może być prawnie zastrzeżona.

§ 3.

 1. Aeroklub samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne, określające jego działalność.
 2. Aeroklub może mieć własny emblemat, flagę, proporzec i znaki towarowe oraz używać pieczęci, ubiorów i odznak organizacyjnych.
 3. Aeroklub może posiadać status organizacji pożytku publicznego.
 4. Aeroklub może realizować swoje cele przy pomocy Aeroklubu Polskiego, innych aeroklubów i szkół lotniczych, stworzonych przez siebie spółek i innych podmiotów zależnych, a także współdziałać z innymi organizacjami o zbieżnych do swoich celach.
 5. Aeroklub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 6. Do prowadzenia swoich spraw Aeroklub może zatrudniać pracowników.
 7. Aeroklub może prowadzić działalność gospodarczą oraz działalność rolniczą w celu pozyskania środków na działalność statutową. Działalność regulowaną, w tym wymagającą zezwoleń lub koncesji Aeroklub prowadzi zgodnie z odpowiednimi przepisami regulującymi taką działalność.

§ 4.

 1. Aeroklub jest neutralny pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym.
 2. Aeroklub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych założeniach programowych.
 3. Aeroklub działa w oparciu o niniejszy statut oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Aeroklub może prowadzić działalność w zakresie sportu lotniczego jako klub sportowy w rozumieniu przepisów o sporcie.

ROZDZIAŁ 2

Cele i sposoby ich realizacji

§ 5.

 1. Aeroklub ma następujące cele:

1) stwarzanie warunków do prowadzenia działalności lotniczej przez członków Aeroklubu;

2) szkolenie lotnicze i doskonalenie umiejętności lotniczych;

3) upowszechnianie wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk w lotnictwie, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa lotniczego;

4) integracja środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa;

5) promocja lotnictwa;

6) wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej w lotnictwie, w szczególności w zakresie sportu lotniczego;

7) wspieranie i rozwój infrastruktury lotniczej;

8) reprezentowanie interesów członków Aeroklubu wobec władz instytucji krajowych i międzynarodowych;

9) działanie na rzecz ułatwień w lotnictwie cywilnym;

10) pielęgnowanie narodowych tradycji lotniczych, pielęgnowanie polskości, jako czynnika rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

11) podnoszenie kwalifikacji zawodowych w lotnictwie oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy;

12) podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, edukacji, wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w powiązaniu z lotnictwem i modelarstwem lotniczym;

13) wspomaganie rozwoju techniki lotniczej, wynalazczości i innowacyjności w lotnictwie oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w działalności lotniczej;

14) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, działanie na rzecz ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;

15) szkolenie i doskonalenie umiejętności członków organizacji dla potrzeb lotnictwa wojskowego i państwowego, transportu lotniczego, ratownictwa i służb państwowych;

16) promocja i organizowanie wolontariatu w działalności lotniczej,

17) działalność w zakresie medycyny lotniczej i ogólnej oraz fizjoterapii.

 1. Swoje cele Aeroklub realizuje w szczególności przez wykonywanie zadań w ramach działalności nieodpłatnej:

1) koordynacja i wspieranie działalności statutowej poszczególnych członków Aeroklubu;

2) współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, związkami sportowymi, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą;

3) udział w naradach, zjazdach i konferencjach związanych z lotnictwem;

4) występowanie wobec organów władzy publicznej oraz innych instytucji publicznych w sprawach będących przedmiotem działalności statutowej Aeroklubu;

5) występowanie do władz i instytucji z poparciem inicjatyw i wniosków Aeroklubu Polskiego, innych aeroklubów oraz szkół lotniczych, związanych z działalnością statutową Aeroklubu;

6) inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych mających wpływ na działalność statutową Aeroklubu, w szczególności w zakresie sportu lotniczego i lotnictwa ogólnego oraz amatorskiego;

7) współpracę z właściwymi władzami odpowiedzialnymi za obronność kraju;

8) podejmowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury lotniczej;

9) inspirowanie i popieranie postępu i twórczości technicznej, artystycznej, naukowej w dziedzinie lotnictwa;

10) nadawanie odznak honorowych, dyplomów i innych wyróżnień;

11) wymianę wiedzy o lotnictwie oraz dobrych praktykach lotniczych;

12) kultywowania tradycji lotniczych, kształtowania zasad etycznych wśród członków Aeroklubu ;

13) pielęgnowania pamięci o zmarłych ludziach lotnictwa.

 1. Swoje cele Aeroklub realizuje w szczególności przez wykonywanie zadań w ramach działalności odpłatnej:

1) udostępniania posiadanego sprzętu lotniczego oraz posiadanej infrastruktury do wykonywania czynności lotniczych przez członków Aeroklubu ;

2) organizowania kursów teoretycznych i praktycznych w zakresie wszystkich specjalności lotniczych, pilotażowych i technicznych uprawianych w ramach struktur Aeroklubu, a także wykonywanie usług lotniczych;

3) wydawanie i standaryzację dokumentów niezbędnych w działalności lotniczej, w szczególności instrukcji operacyjnych dla certyfikowanej działalności lotniczej;

4) nadzoru nad działalnością lotniczą w zakresie lotnictwa ogólnego na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach;

5) organizowanie zjazdów i konferencji związanych z lotnictwem;

6) organizowanie turystyki i rekreacji lotniczej;

7) prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej.

ROZDZIAŁ 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6.

 1. Członkiem Aeroklubu może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, a także, jako członek wspierający, osoba prawna.
 2. Małoletni w wieku 16 – 18 lat mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Aeroklubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą ustawowych przedstawicieli należeć do stowarzyszenia bez prawa głosowania na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
 4. Członkowie Aeroklubu dzielą się na:

1) zwyczajnych;

2) honorowych;

3) wspierających;

4) stowarzyszonych.

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne pragnące czynnie realizować cele statutowe Aeroklubu.
 2. Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju lotnictwa i sportu lotniczego.
 3. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne lub osoby prawne, które popierają działalność Aeroklubu i zadeklarują świadczenia na rzecz Aeroklubu.
 4. Członkami stowarzyszonymi mogą zostać osoby fizyczne, które zamierzają realizować cele Aeroklubu bez obowiązku uiszczania składek członkowskich.
 5. Osoby nie będące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i nie mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium RP mogą być tylko członkami honorowymi lub wspierającymi Aeroklubu.

§ 7.

 1. Członkowie zwyczajni, wspierający i stowarzyszeni są przyjmowani decyzją Zarządu Aeroklubu na podstawie wypełnionej deklaracji członkowskiej.
 2. Godność członka honorowego Aeroklubu nadaje osobom fizycznym, za wybitną działalność w lotnictwie lub na rzecz Aeroklubu, Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Aeroklubu.

§ 8.

 1. Członkowie zwyczajni są obowiązani:

1) realizować cele Aeroklubu;

2) brać czynny udział w działalności Aeroklubu;

3) przestrzegać postanowień statutu, uchwał, zarządzeń władz Aeroklubu oraz godnie reprezentować polskie lotnictwo sportowe;

4) opłacać regularnie składki członkowskie.

 1. Członkowie zwyczajni Aeroklubu mają prawo:

1) głosować na Walnym Zgromadzeniu, wybierać i być wybieranymi do władz Aeroklubu oraz do organów Walnego Zgromadzenia;

1a) uczestniczyć w działalności ogniw organizacyjnych Aeroklubu na zasadach określonych w regulaminie;

2) korzystać z urządzeń i pomocy Aeroklubu oraz uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych imprezach lotniczych, zgodnie z regulaminem zasad uczestnictwa;

3) nosić ubiór i odznaki organizacyjne;

4) korzystać ze sprzętu i infrastruktury Aeroklubu, na zasadach obowiązujących Aeroklubie.

3.Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych oraz są zwolnieni od opłacania składek członkowskich.

4. Członkowie wspierający mają obowiązek:

1) propagować cele statutowe Aeroklubu;

2) regularnie opłacać składki członkowskie oraz wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń.

5. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem prawa do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, prawa do wybierania i bycia wybieranymi do władz Aeroklubu oraz do organów Walnego Zgromadzenia. Członkowie wspierający mogą  uczestniczyć w działalności ogniw organizacyjnych Aeroklubu, w tym zasiadać w ich organach, o ile zostanie to określone w regulaminie.

5a. Członkowie stowarzyszeni mają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem prawa do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, prawa do wybierania i bycia wybieranymi do władz Aeroklubu oraz do organów Walnego Zgromadzenia. Członkowie stowarzyszeni mogą  uczestniczyć w działalności ogniw organizacyjnych Aeroklubu, w tym zasiadać w ich organach, o ile zostanie to określone w regulaminie.

6. Zarząd Aeroklubu ma prawo ustalać dodatkowe prawa i związane z nimi obowiązki, dotyczące członków Aeroklubu, z tym że dodatkowe prawa członków Aeroklubu nie mogą dotyczyć prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Aeroklubu lub organów Walnego Zgromadzenia, ani innych uprawnień, które uregulowane zostały w Statucie.

7. Członkowie Aeroklubu za aktywny udział w realizacji celów Aeroklubu mogą być wyróżniani dyplomami uznania i odznakami honorowymi. Zasady wyróżniania oraz wzory odznak i wyróżnień ustala Zarząd Aeroklubu.

8. Członkowie Aeroklubu, którzy działają na szkodę stowarzyszenia bądź naruszają postanowienia statutu lub innych wewnętrznych przepisów Aeroklubu, podlegają karom organizacyjnym:

1) upomnienia;

2) nagany;

3) zawieszenia w prawach członka na okres do dwóch lat;

4) wykluczenia z Aeroklubu.

9. O nałożeniu kar organizacyjnych określonych w ust. 8. pkt.1 – 3 decyduje Sąd Koleżeński w postępowaniu wszczętym z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Aeroklubu. O nałożeniu kary określonej w punkcie 4. decyduje Sąd Koleżeński na wniosek Zarządu Aeroklubu. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego ukaranemu członkowi, jak również Zarządowi Aeroklubu, przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie kieruje się do Sądu Koleżeńskiego, który obowiązany jest przekazać je do Zarządu, zaś Zarząd obowiązany jest przedstawić odwołanie do rozpoznania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

10. Członkowie Aeroklubu, naruszający przepisy i regulaminy sportowe podlegają karom sportowym ustalonym na zasadach wynikających z przepisów o sporcie.

11. Członkowie zwyczajni, członkowie honorowi, członkowie stowarzyszeni oraz członkowie wspierający obowiązani są podać Aeroklubowi swój adres poczty elektronicznej, o ile taki posiadają, a następnie zawiadamiać Aeroklub o każdej zmianie tego adresu, pod rygorem uznania korespondencji elektronicznej wysłanej na poprzedni adres za skutecznie doręczoną.

§ 9.

 1. Przynależność do Aeroklubu ustaje w razie:

1) śmierci członka;

2) pisemnej rezygnacji członka, z dniem złożenia rezygnacji,

3) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej ponad 6 miesięcy;

3a) skreślenia z listy członków zwyczajnych przez Zarząd z powodu zaistnienia przesłanek, o których mowa w §6 ust. 9 Statutu;

4) skreślenia z listy członków wspierających przez Zarząd Aeroklubu w razie nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń;

5) skreślenie z listy członków stowarzyszonych przez Zarząd Aeroklubu w razie nie realizowania celów Aeroklubu;

6) uprawomocnienia decyzji o wykluczeniu z Aeroklubu;

7) pozbawienia praw publicznych.

ROZDZIAŁ 4

Zasady działania Aeroklubu

§ 10.

 1. Wybory członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego odbywają się w głosowaniu tajnym.
 2. Kadencja władz Aeroklubu trwa cztery lata. Mandat członka władz Aeroklubu wygasa z dniem odbycia pierwszego Walnego Zgromadzenia po zakończeniu ostatniego pełnego roku kalendarzowego pełnienia funkcji w ramach kadencji. Mandat członka władz Aeroklubu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania, jak również w przypadku utraty członkostwa w Aeroklubie. Członek Zarządu Aeroklubu może złożyć rezygnację pozostałym członkom Zarządu albo Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Członkowie pozostałych władz Aeroklubu mogą złożyć rezygnację pozostałym członkom organu, w skład którego wchodzą, jak również Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia lub Prezesowi Zarządu. Członkowie władz Aeroklubu wybierani są na wspólną kadencję.
 3. Członkowie wybierani do władz Aeroklubu mogą być jednocześnie członkami tylko jednego organu tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego. Członek Zarządu Aeroklubu nie może być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
 4. Członkami Komisji Rewizyjnej Aeroklubu mogą być tylko osoby, nie będące pracownikami Aeroklubu.
 5. Uchwały władz Aeroklubu podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem §12 ust. 8 Statutu.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian statutu wymagają większości 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/4 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania (członków zwyczajnych i honorowych).
 7. Uchwały w sprawie wniosku o rozwiązanie Aeroklubu wymagają większości 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania (członków zwyczajnych i honorowych).
 8. Uchwały władz Aeroklubu podejmuje się w głosowaniu jawnym. Na żądanie większości uprawnionych do głosowania, podjęcie uchwały może odbywać się w głosowaniu tajnym.

ROZDZIAŁ 5

Władze Aeroklubu

§ 11.

 1. Władzami Aeroklubu są:

1) Walne Zgromadzenie;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna;

4) Sąd Koleżeński.

A. Walne Zgromadzenie Aeroklubu

§ 12.

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Aeroklubu.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w każdym roku kalendarzowym, w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca. Każde Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zgromadzeniem sprawozdawczym za okres od poprzedniego zgromadzenia sprawozdawczego, przy czym co cztery lata Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zgromadzeniem sprawozdawczo-wyborczym, które obligatoryjnie dokonuje wyboru władz Aeroklubu określonych w § 11ust. 1 pkt 2 - 4 Statutu.

3a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

1) Zarząd Aeroklubu z własnej inicjatywy;

2) Komisja Rewizyjna Aeroklubu z własnej inicjatywy;

3) Zarząd na zgłoszony do niego pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i honorowych.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje się zawsze w dwóch terminach. Zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonuje się co najmniej na 14 dni przed pierwszym terminem zgromadzenia poprzez łączne:

1) zamieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej Aeroklubu,

2) nadanie zawiadomień listem poleconym ekonomicznym bez zwrotnego potwierdzenia odbioru na ostatni adres korespondencyjny wskazany przez członka Aeroklubu do tych osób spośród członków zwyczajnych i honorowych, które nie podały Aeroklubowi adresu poczty elektronicznej zgodnie z § 8 ust. 11 Statutu,

3) nadanie zawiadomień przez pocztę elektroniczną do tych osób spośród członków zwyczajnych i honorowych, które podały Aeroklubowi adres poczty elektronicznej zgodnie z § 8 ust. 11 Statutu Aeroklubu Kieleckiego.

Zawiadomienie uznaje się za dokonane w chwili jego nadania, bez konieczności uzyskiwania potwierdzeń doręczenia; § 8 ust. 11 Statutu Aeroklubu Kieleckiego in fine stosuje się. Każde zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia zawiera porządek obrad, miejsce obrad, a także pierwszy termin oraz drugi termin zgromadzenia.

 1. W Walnym Zgromadzeniu udział biorą, z głosem decydującym, członkowie zwyczajni i honorowi, a także z głosem doradczym osoby zaproszone.
 2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania (członków zwyczajnych i honorowych), a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków. Jeśli Walne Zgromadzenie było zdolne do podejmowania objętych porządkiem uchwał w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie w drugim terminie nie odbywa się. Do Walnego Zgromadzenia odbywającego się w drugim terminie postanowienia § 10 ust. 5 Statutu Aeroklubu Kieleckiego stosuje się z tą modyfikacją, że uchwały są skutecznie podejmowane bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

§ 13.

 1. Do Walnego Zgromadzenia  należy w szczególności:

1) ustalanie programów działalności Aeroklubu;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Aeroklubu i sprawozdań finansowych oraz sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, a także podejmowanie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki lub pokryciu straty;

3) wybór członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu Koleżeńskiego,

4) udzielenie absolutorium ustępującym członkom Zarządu;

5) rozpatrywanie innych spraw przekazanych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Komisię Rewizyjną lub Sąd Koleżeński oraz wniosków i odwołań zgłoszonych przez członków Aeroklubu co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia;

6) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Aeroklubu;

7) wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Aeroklubu, w tym ich zbywanie i obciążanie;

8) uchwalanie zmian statutu Aeroklubu.

§ 14.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  rozpatruje sprawy, które stanowiły cel jego zwołania oraz podejmuje w tym zakresie uchwały.

B. Zarząd Aeroklubu

§ 15.

 1. W okresie pomiędzy walnymi zgromadzeniami najwyższą władzą Aeroklubu jest Zarząd, który odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, nie otrzymując z tego tytułu wynagrodzenia od Aeroklubu.
 2. Do Zarządu Aeroklubu należy w szczególności:

1) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;

2) opracowanie programów działalności Aeroklubu oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji;

3) zatwierdzanie preliminarza budżetowego i bilansu;

4) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych oraz w zakresie działalności gospodarczej;

5) powoływanie i rozwiązywanie sekcji specjalistycznych i innych ogniw, uchwalanie ich regulaminów oraz nadzorowanie i koordynowanie ich działalności;

6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;

7) powoływanie i odwoływanie dyrektora Aeroklubu oraz ustalanie jego zakresu obowiązków i wynagrodzenia;

8) ustalanie wysokości i zasad płacenia składki członkowskiej;

9) określanie liczebności, struktury i regulaminu organizacyjnego Aeroklubu;

10) powoływanie i odwoływanie społecznego przewodniczącego zespołu bezpieczeństwa lotniczego.

§ 16.

 1. W skład Zarządu Aeroklubu wchodzą osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie w liczbie od 3 do 5 członków. Walne Zgromadzenie wybiera członków Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 3 członków zwyczajnych lub honorowych Aeroklubu.
 2. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani do udziału z głosem doradczym: dyrektor Aeroklubu, każdy przewodniczący sekcji specjalnościowej oraz jeden członek Komisji Rewizyjnej delegowany przez tę komisję.
 3. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu przed upływem kadencji pozostali członkowie Zarządu mogą w trybie uchwały dokooptować do swojego składu jednego nowego członka na wakujące miejsce. Liczba dokooptowanych w tym trybie członków Zarządu nie może przekroczyć jednocześnie w danej kadencji jednej osoby. W przypadku, gdy w trakcie kadencji liczba członków Zarządu zmniejszy się do jednej lub dwóch osób, wówczas pozostający członek/członkowie Zarządu są uprawnieni i obowiązani do:

a)    niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia celem dokonania wyborów uzupełniających, z tym że kadencja członków wybranych w powyższym trybie trwa do końca kadencji pierwotnie wybranego Zarządu,

b)   podejmowania innych uchwał zgodnie z kompetencjami Zarządu,

c)    prowadzenia spraw Aeroklubu i reprezentowania go zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w §26 ust. 4 Statutu.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

§ 17.

 1. Każdocześnie po zmianie składu Zarządu Aeroklubu następuje ponowne ukonstytuowanie się członków Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia inny członek Zarządu w miarę potrzeby. W przypadku braku Prezesa Zarządu uprawnionym do zwołania posiedzenia Zarządu jest każdy jego członek.

§ 18.

 1. Dyrektor Aeroklubu kieruje bieżącą pracą Aeroklubu i jest przełożonym wszystkich osób zatrudnionych w Aeroklubie w celu realizacji zadań Aeroklubu. Dyrektor Aeroklubu w zakresie realizacji zadań statutowych i uchwał Zarządu Aeroklubu odpowiada przed Zarządem Aeroklubu.

C. Komisja Rewizyjna Aeroklubu

§ 19.

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej Aeroklubu i składa sprawozdania ze swojej działalności przed Walnym Zgromadzeniem.
 2. Komisja Rewizyjna Aeroklubu składa się z minimum 3 członków – w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. W razie zmniejszenia się członków Komisji Rewizyjnej do liczby mniejszej niż 3 członków, Zarząd winien niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
 4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie przynajmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności statutowej Aeroklubu;

2) przedstawianie Zarządowi Aeroklubu wniosków wynikających z ustaleń kontroli i żądanie usunięcia stwierdzonych uchybień;

3) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Aeroklubu.

 1. Delegowany członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu na zasadach określonych w §16 ust. 2 Statutu.

D. Sąd Koleżeński Aeroklubu

§ 20.

 1. Sąd Koleżeński składa się z minimum 3 członków – w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie. W razie zmniejszenia się członków Sądu Koleżeńskiego do liczby mniejszej niż 3 członków, Zarząd winien niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 2. Sąd Koleżeński, wybiera spośród swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Sąd Koleżeński rozpoznaje w co najmniej trzyosobowych zespołach orzekających sprawy dotyczące postępowania członków naruszających statut Aeroklubu oraz działających na szkodę stowarzyszenia. Od postanowień sądu koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
 4. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeby.
 5. Sąd Koleżeński składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

E. Ogniwa organizacyjne Aeroklubu

§ 21.

 1. Podstawowymi ogniwami organizacyjnymi Aeroklubu są sekcje specjalistyczne oraz afiliowane Kluby Seniorów Lotnictwa.
 2. Do powołania sekcji jest potrzebnych co najmniej 5 członków.

§ 22.

 1. Sekcje specjalistyczne są tworzone w Aeroklubie stosownie do uprawianych dyscyplin sportu lotniczego lub według zainteresowań członków Aeroklubu.
 2. Sekcje specjalistyczne działają zgodnie z regulaminem ustalonym przez Zarząd Aeroklubu.

§ 23.

 1. Zarząd Aeroklubu może tworzyć i rozwiązywać inne ogniwa organizacyjne jak kluby i koła specjalistyczne w środowiskach pracy, nauki, w miejscach zamieszkania, szkołach oraz w ramach innych stowarzyszeń i organizacji, przestrzegając przepisów prawa i statutów oraz uwzględniając zainteresowania chętnych.
 2. Powoływane ogniwa organizacyjne działają zgodnie z regulaminami ustalonymi przez Zarząd Aeroklubu.

ROZDZIAŁ 6

Prawa majątkowe i niemajątkowe. Działalność gospodarcza

§ 24.

 1. Aeroklub prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności prowadzi działalność gospodarczą służącą pozyskiwaniu środków na realizacje celów statutowych i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Aeroklub może prowadzić działalność gospodarczą obejmującą w szczególności:

a) pielęgnowanie, zraszanie, opryskiwanie upraw, włączając usługi agrolotnicze;

b) loty czarterowe;

c) loty widokowe i wycieczkowe;

d) wynajem środków lotniczego transportu pasażerskiego z załogą;

e) działalność lotnictwa ogólnego, taką jak: przewozy pasażerów organizowane przez aerokluby w celach szkoleniowych lub dla przyjemności w ramach organizacji szkolenia;

f) transport lotniczy towarów, nieobjęty rozkładem lotów;

g) wynajem środków transportu lotniczego z załogą, w celu przewozu towarów;

h) działalność usługową wspomagającą lotniczy transport pasażerów, zwierząt i towarów;

i) działalność terminali, takich jak: porty, dworce lotnicze itp.;

j) obsługa naziemna statków powietrznych itp.;

k) fotografię lotniczą;

l) wynajem i dzierżawę środków transportu lotniczego bez załogi m.in.: samolotów, balonów;

m) inne usługi lotnicze;

n) obrót paliwami;

o) prowadzenie działalności rolniczej.

 1. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na działalność statutową.

ROZDZIAŁ 7

Kluby Seniorów Lotnictwa

§ 25.

 1. Przy Aeroklubie mogą działać Kluby Seniorów Lotnictwa.
 2. Kluby Seniorów Lotnictwa są autonomicznymi organizacjami posiadającymi swoje władze oraz strukturę organizacyjną. Wobec władz Aeroklubu Kluby Seniorów Lotnictwa reprezentowane są przez swoją władzę wykonawczą. Afiliacja regionalnego Klubu Seniorów Lotnictwa do aeroklubu następuje na mocy uchwały zarządu tego Aeroklubu, na wniosek Klubu Seniorów Lotnictwa.
 3. Kluby Seniorów Lotnictwa zrzeszają długoletnich członków Aeroklubu, pracowników i działaczy lotnictwa oraz inne osoby zasłużone dla lotnictwa, spełniające regulaminowe kryteria senioratu. Członkowie Klubów Seniorów Lotnictwa afiliowanych do Aeroklubu są członkami stowarzyszonymi. Mogą być też członkami zwyczajnymi i honorowymi Aeroklubu, z wszystkimi związanymi prawami i obowiązkami.
 4. Kluby Seniorów Lotnictwa realizują zadania stowarzyszenia, a w szczególności:

1) współdziałają z Aeroklubem w pracy wychowawczej i szkoleniowej;

2) propagują idee lotnictwa i tradycje lotnicze;

3) gromadzą i opracowują materiały historyczne z dziedziny lotnictwa;

4) pielęgnują pamięć o zmarłych ludziach lotnictwa.

 1. Zasady współdziałania Klubów Seniorów Lotnictwa z Aeroklubem określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Aeroklubu.

 

ROZDZIAŁ 8

Majątek Aeroklubu. Zasady reprezentacji

§ 26.

 1. Rozporządzanie przez Zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Aeroklubu, w tym ich zbywanie i obciążanie, wymaga uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały.
 2. Majątek Aeroklubu stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz prawa majątkowe.
 3. Na fundusze Aeroklubu składają się w szczególności:

1) dochody z organizowanych imprez, szkolenia lotniczego i wydawnictw;

2) darowizny, zapisy i spadki;

3) dochody osiągane z działalności gospodarczej;

4) dotacje;

5) dochody z ofiarności społecznej;

6) dochody z majątku własnego;

7) składki członkowskie.

 1. Do ważności umów, zobowiązań, pełnomocnictw i innych oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch osób w tym jednego członka Zarządu oraz dyrektora Aeroklubu.
 2. Dokumenty i pisma związane z bieżącą działalnością Aeroklubu podpisuje Dyrektor Aeroklubu.
 3. W przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Aeroklubu w stosunku do ich członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) przekazywania majątku Aeroklubu na rzecz ich członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Aeroklubu ;

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie władz Aeroklubu szkół lotniczych, pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 27.

W przypadku upadłości, likwidacji lub rozwiązania Aeroklubu jego majątek, w zakresie nie rozdysponowanym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zostaje przeznaczony na cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia o likwidacji lub rozwiązaniu Aeroklubu. 

§ 28.

 1. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie przyjmie tekstu jednolitego statutu po zmianach, taki tekst jednolity Statutu przeznaczony do złożenia w sądzie rejestrowym sporządza Zarząd Aeroklubu przyjmując go w formie uchwały podjętej nie później niż w terminie 30 dni od dnia uchwalenia każdej zmiany Statutu.

 

Joomla Templates by Joomla51.com